image

NGUYỄN VĂN KIÊN

Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Tel: : (84-258) 2465.151