facebook

Vị Trí Tuyển Dụng

Baker Tilly A&C là nơi tập trung những con người ưu tú của Dân tộc Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Quốc tế - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Tư vấn.

Chi Tiết Đóng

Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý kiểm toán

Chi Tiết Đóng

Thông báo tuyển dụng vị trí Chủ nhiệm Tư vấn (làm việc tại Chi nhánh Hà Nội)

Chi Tiết Đóng

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhóm trưởng kiểm toán (làm việc tại Chi nhánh Hà Nội)

Chi Tiết Đóng