facebook

Đào tạo Chuyên đề

Đào tạo Chuyên đề

Các khoá đào tạo của Baker Tilly A&C thuộc các chuyên đề về kế toán tài chính, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu thuế, xây dựng cơ bản, pháp lý... Hoạt động này được tổ chức theo yêu cầu thực tiễn của khách hàng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Bên cạnh các khóa đào tạo chuyên môn kỹ thuật, Baker Tilly A&C đồng thời tổ chức các khóa học về đào tạo kỹ năng liên quan đến thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc, bao gồm:

  • Kỹ năng đàm phán hiệu quả
  • Kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng mối quan hệ
  • Kỹ năng hợp tác kinh doanh