Những vướng mắc về kế toán

 • Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352?

 •  Thông tư 200 quy định 3 tiêu chí để phân biệt sự khác nhau giữa khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả là:

  + Người mua đã được nhận dịch vụ cung cấp hay chưa (công việc đã được thực hiện chưa?);

  + Giá trị khoản phải trả có được xác định một cách chắc chắn không?;

  + Thời gian thanh toán nợ phải trả có được xác định một cách chắc chắn không?

   

  Nếu câu trả lời đồng thời là “Có” thì kế toán là chi phí phải trả; Nếu là không thì kế toán là dự phòng phải trả.

Các câu hỏi cùng chủ đề