Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

  • Nhà thầu xây lắp không vốn hóa lãi vay cho công trình xây lắp (trừ các công trình vừa xây lắp, vừa là chủ đầu tư)

Các câu hỏi cùng chủ đề