Những vướng mắc về kế toán

  • Doanh thu bán bất động sản của chủ đầu tư được ghi nhận như thế nào?

  • Phân biệt 3 trường hợp

    - Nếu phân lô bán nền: Doanh thu được ghi nhận sau khi chuyển giao nền đất cho khách hàng;

    - Nếu bàn giao thô và khách hàng có toàn quyền hoàn thiện nội thất: Ghi nhận doanh thu khi bàn giao thô;

    - Nếu chìa khoá trao tay: Doanh thu ghi nhận khi bàn giao bất động sản.

Các câu hỏi cùng chủ đề