Lớp Kiểm Toán Nội Bộ

GIỚI THIỆU

LỚP KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

Hiện nay, nhu cầu tổ chức các Phòng, Bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhằm trợ giúp cho các nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp kiểm soát các rủi ro trong công ty ngày càng nhiều, nhưng nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu này hiện còn rất hạn chế. Nhằm góp phần giải quyết sự thiếu hụt về nguồn nhân lực này, A&C với những kinh nghiệm của mình đã được tích lũy hơn 18 năm qua, đã và đang tổ chức các lớp đào tạo về kiểm toán nội bộ.

 

Nội dung chương trình :

Với 20 buổi đào tạo, chương trình được bố trí bao gồm các chuyên đề sau:

Buổi 1 : Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán nội bộ, hoạt động của KTNB ở Việt Nam

Buổi 2 : Tổ chức Bộ máy kiểm toán nội bộ

Buổi 3 : Hệ thống kiểm soát nội bộ

Buổi 4&5 : Pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp.

Buổi 6&7 : Thuế liên quan đến Doanh nghiệp

Buổi 8 : Quy trình kiểm toán nội bộ

Buổi 9 : Bằng chứng kiểm toán nội bộ, phương pháp kiểm toán nội bộ

Buổi 10 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với vốn bằng tiền

Buổi 11 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Tài sản cố định

Buổi 12 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Hàng Tồn kho

Buổi 13 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Doanh thu & Nợ phải thu

Buổi 14 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Giá vốn & Chi phí

Buổi 15 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Nợ phải trả & Vốn chủ sở hữu

Buổi 16 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Các khoản đầu tư tài chính

Buổi 17 : Chương trình kiểm toán nội bộ đối với Các khoản thuế

Buổi 18 : Hồ sơ kiểm toán nội bộ & Báo cáo kiểm toán nội bộ

Buổi 19 : Kiểm tra và Phân tích Báo cáo tài chính

Buổi 20 : Kiểm tra cuối khóa
 
Ban giảng huấn : Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các Phòng kiểm toán của Công ty A&C có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và các Tiến sĩ, Luật sư đang công tác thực tế.

Thời gian học
: Các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 từ 17h45 đến 20h30
 

 Địa điểm học :  02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
ĐT: (08) 35472972 (Ext: 222)  -  Chị Thủy

 

 Hân hạnh được đón tiếp.