Bản tin nghiệp vụ tháng 12 năm 2016

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 12 NĂM 2016

VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 

 

·                QUỐC HỘI

 

   1.     22/11/2016| Luật số 03/2016/QH14

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

 

(Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

 

 

·                CHÍNH PHỦ

 

   2.      11/11/2016| Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

 

   3.      14/11/2016| Nghị định số 153/2016/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

 

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

 

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

 

   4.      16/11/2016| Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

 

Nghị định này thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

 

   5.      18/11/2016| Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này hoặc các Nghị định có liên quan.

2. Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

 

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017)

 

   6.      29/11/2016| Nghị định số 158/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ quyền lợi địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; khu vực khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản.

 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 16; bổ sung khoản 4 Điều 15 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, Điều 4, Điều 5, khoản 3 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15  tháng 01 năm 2017)

 

   7.     29/11/2016| Nghị định số 160/2016/NĐ-CP

Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

 

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam.

 

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017)

 

 

·                BỘ TÀI CHÍNH

 

   8.      20/10/2016| Thông tư số 155/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết thi hành nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Chương II Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định - là Nghị định đã được hợp nhất tại văn bản xác thực hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 12/7/2016 của Bộ Tài chính).

 

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017)

 

 

·                BỘ CÔNG THƯƠNG

 

   9.     05/12/2016| Thông tư số 27/2016/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2017)

 

 

 

 

* * *

  _______________________________________________________

  Chi tiết xin liên hệ:

   Anh Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Phụ tráchTư vấn 

E-mail   : thanh.nn@a-c.com.vn

Tel         : (+848) 354 729 72 (ext: 203) 

Fax        : (+848) 354 729 70 
Hoặc gửi cho BP Thông tin Pháp lý:
E-mail   : BTillyAC.Advisory@a-c.com.vn

_____________________________________________________________________