Xác định giá trị doanh nghiệp

Với sự am hiểu sâu sắc về hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ giúp Quý vị lựa chọn phương pháp định giá phù hợp cho từng hoạt động và mục đích cụ thể như Chuyển nhượng vốn; Phát hành cổ phiếu, Chứng minh năng lực tài chính; Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

Xác định giá trị doanh nghiệp

1. Tổng quan về thẩm định giá doanh nghiệp:

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

2. Mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp

 • Chuyển nhượng vốn
 • Phát hành cổ phiếu
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

3. Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

 • Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước
 • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa
 • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…
 • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
 • Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

4. Các phương pháp trong thẩm định giá doanh nghiệp

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E).