image

PHẠM HUỲNH ANH THƯ

Chủ nhiệm Kiểm toán

Tel: (84-28) 35.472.972