image

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Tel: (84-24) 37.267.879