image

VÕ HÙNG TIẾN

Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Công ty

Tel: (84-28) 35.472.972