image

TRẦN THANH DANH

Chủ nhiệm cao cấp KTXDCB
(CN Nha Trang)