Những vướng mắc về kế toán

  •  TSCĐ nếu có thời gian xây dựng dưới 12 tháng có được vốn hóa chi phí lãi vay không?

  •  Điểm g Khoản 1 Điều 54 Thông tư số 200 quy định lãi vay được vốn hóa  kể cả khi việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT dưới 12 tháng.

Các câu hỏi cùng chủ đề