Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không?

    a) Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được;

    b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc

    c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

  • Cả 3 trường hợp trên đều không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Các câu hỏi cùng chủ đề