Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

  • Phương pháp giá bán lẻ áp dụng cho những doanh nghiệp kiểm kê định kỳ, có nhiều khách hàng và số lượng mặt hàng lớn, ví dụ các siêu thị. Khi bán hàng không  thể tính ngay giá vốn được, nhưng biết được doanh số. Phương pháp này yêu cầu tính lợi nhuận định mức bình quân trên doanh số và giá trị hàng tồn kho tính theo gia bán cuối kỳ để tính ra  giá vốn hàng bán, từ đó tính ra giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.

Các câu hỏi cùng chủ đề