Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

  • Có nhiều điểm cần chú ý khi lập BCLCTTHN.

    -  BCLCTT không lập bằng cách cộng ngang như BCĐKT và P/L. Chỉ một số ít các chỉ tiêu có thể cộng ngang, ví dụ như chỉ tiêu thuế TNDN;

    -  Luôn áp dụng phương pháp gián tiếp với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; Áp dụng phương pháp trực tiếp có điều chỉnh cho dòng tiền hoạt động đầu tư và tài chính;

    -  Điều chỉnh ảnh hưởng các dòng tiền trong giao dịch mua, bán công ty con đến các chỉ tiêu của BCĐKT; Một số dòng tiền thu có thể mang dấu âm và một số dòng tiền chi có thể mang dấu dương.

Các câu hỏi cùng chủ đề