Những vướng mắc khác

  • Từ ngày 01/01/2009 Doanh nghiệp phải trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy, từ ngày 01/01/2009 trở đi, Doanh nghiệp có còn được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không?

  • Theo hướng dẫn tại Công văn số 2087/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/06/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Doanh nghiệp vẫn được tiếp tục trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng, hạch toán Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại Doanh nghiệp.