Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Cổ phiếu quỹ trên BCTCHN xảy ra trong trường hợp nào?

  • Có sự khác biệt về cổ phiếu quỹ trên BCTC riêng và BCTCHN. Trên BCTC hợp nhất, cổ phiếu quỹ gốm 2 trường hợp: Cổ phiếu quỹ của công ty mẹ và khoản công ty con đầu tư ngược vào công ty mẹ. Cổ phiếu quỹ của công ty con sẽ không được trình bày trên BCTC hợp nhất theo quy định của Thông tư 202 do tài sản thuần của công ty con đều được phân bổ cho cổ đông mẹ và cổ đông không kiểm soát. Mặt khác khi tài sản thuần của công ty con có biến động thì làm thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát, mọi chênh lệch trong phần sở hữu của các bên được ghi nhận ngay vào LNSTCPP hoặc  NCI

Các câu hỏi cùng chủ đề