Những vướng mắc về kế toán

  • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

  • Chênh lệch tỷ giá không được vốn hóa như chi phí đi vay. Các trường hợp chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào BCĐKT gồm:

    -  Do chuyển đổi BCTC lập bằng đồng tiền khác VND sang BCTC bằng VND;

    -  Do được Thủ tướng chính phủ cho phép;

    -  Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp an ninh, quốc phòng.

Các câu hỏi cùng chủ đề