Dịch vụ đào tạo huấn luyện

Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho nhân viên luôn được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

 

Ban Lãnh đạo A&C với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ nhiều năm ở các trường Đại học kết hợp với các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong trong thực tiển có khả năng xây dựng các chương trình huấn luyện và tổ chức thành công các khóa học theo yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

 

Hoạt động đào tạo của A&C bao gồm:

  • Đào tạo các chuyên đề: Các khoá đào tạo của A&C thuộc các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, lập Báo cáo tài chính hợp nhất,... Hoạt động này được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của các doanh nghiệp.

  • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành. Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng tháng, A&C có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành (xem phần Văn bản pháp quy). Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

  • Đào tạo nội bộ: Hoạt động này được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đảm bảo phát triển vững chắc trong cơ chế thị trường và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế với Khu vực và Thế giới.