Bản tin nghiệp vụ tháng 5 năm 2017

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 5 NĂM 2017

VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 

·                ỦY BAN NHÂN DÂN

 

   1.      24/04/2017| Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định này ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2017)

 

 

·                BỘ TÀI CHÍNH

 

 

   2.      24/04/2017| Quyết định số 710/QĐ-BTC

Về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/5/2017

 

Quyết định này áp dụng đối với:

a) Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Cơ quan Thuế, người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử của cơ quan Thuế phải thực hiện đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2017)

 

   3.      18/04/2017| Thông tư số 31/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2017)

 

   4.      27/04/2017| Thông tư số 37/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2017)

 

 

·                BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

   5.      18/04/2017| Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư này hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Luật Đầu tư thực hiện đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Cơ quan đăng ký đầu tư;

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2017)

 

 

·                NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

   6.       17/05/2017| Thông tư số 02/2017/TT-NHNN

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư này quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Đơn vị bao thanh toán là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động bao thanh toán.

2. Khách hàng bao thanh toán (sau đây gọi tắt là khách hàng) là người cư trú, người không cư trú theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, bao gồm:

a) Bên bán hàng trong bao thanh toán bên bán hàng;

b) Bên mua hàng trong bao thanh toán bên mua hàng.

3. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động bao thanh toán của đơn vị bao thanh toán.

 

Thông tư này bãi bỏ các văn bản, quy định sau:

a) Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng;

b) Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

c) Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

d) Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2017)

 

 

 

 

* * *

  _______________________________________________________

  Chi tiết xin liên hệ:

   Anh Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Phụ tráchTư vấn và đào tạo

E-mail   : thanh.nn@a-c.com.vn

Tel         : (+848) 354 729 72 (ext: 203) 

Fax        : (+848) 354 729 70 
Hoặc gửi cho BP Thông tin Pháp lý:
E-mail   : BTillyAC.Advisory@a-c.com.vn

_____________________________________________________________________