Bản tin nghiệp vụ tháng 2 năm 2017

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 02 NĂM 2017

VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 

 ·                CHÍNH PHỦ

 

   1.          09/02/2017| Nghị định số 10/2017/NĐ-CP

Ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định này Ban hành kèm theo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và  sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

 

Nghị đĩnh này bãi bỏ Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ

 

(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2017)

 

 

·                BỘ TÀI CHÍNH

 

   2.          16/01/2017| Thông tư số  05/2017/TT-BTC

 Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Phạm vi điều chỉnh

a. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (sau đây gọi là cưỡng chế) theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 166/2013/NĐ-CP).

b. Thông tư này không áp dụng đối với chi phí cưỡng chế trong lĩnh vực thuế, hải quan.

2. Đối tượng áp dụng

a. Người ra quyết định cưỡng chế.

b. Cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế.

c. Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế (sau đây gọi là đối tượng bị cưỡng chế).

d. Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp.

f. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thi hành cưỡng chế.

 

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2017)


   3.         20/01/2017| Thông tư số 06/2017/TT-BTC

 Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính

Thông tư này Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2017)

 

 

   4.         06/02/2017| Thông tư số 10/2017/TT-BTC

 Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

 

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017)

 

 

* * *

  _______________________________________________________

  Chi tiết xin liên hệ:

   Anh Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Phụ tráchTư vấn 

E-mail   : thanh.nn@a-c.com.vn

Tel         : (+848) 354 729 72 (ext: 203) 

Fax        : (+848) 354 729 70 
Hoặc gửi cho BP Thông tin Pháp lý:
E-mail   : BTillyAC.Advisory@a-c.com.vn

_____________________________________________________________________